منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه فاطمیه (س) شهرستان ازنا

باسمه تعالی

ما کارکنان صندوق قرض الحسنه فاطمیه(س) شهرستان ازنا با اتکال به خداوند متعال و یاری وکمک مردم خیرودراجرای سنت پسندیده قرض الحسنه براساس اصول واعتقادات مذهبی دست دردست هم داده ایم تا درجهت رضای پروردگاروتکریم ارزشها  به مردم شریف ومسلمان ارائه خدمت نماییم.
باعزمی راسخ اعلام میداریم به خدمتگذاری افتخار میکنیم ودراین راستا نهایت تلاش خود را بکار می بریم ومتعهد به اجرای این منشور اخلاقی می باشیم.
**براین باوریم که قرض الحسنه امری است پسندیده که درقران کریم بران تاکید شده است وکسانی که به این امر خیر می پردازند درپیشگاه خداوند متعال اجر مضاعف دارند.
**براین باوریم که تکریم مشتریان وتلاش برای جلب رضایت وتوجه به خواسته ها ونیاز انان جزء وظایف مااست.
**براین باوریم که رعایت عدالت درچهارچوب مقررات درباره مشتریان،یکسانی گفتارورفتار؛ حفظ نظم؛انضباط اداری وپرهیزازتبعیض وظیفه ما است.
**براین باوریم که اطلاعات واسرار مشتریان وارباب رجوع امانتی است نزد ما که باید صیانت وحفاظت شود ودرپیشگاه خداوند متعهد میشویم که تمام تلاش خودرادرحفظ اسرارمشتریان بکاربندیم.                                                                                       
**براین باوریم که تواضع؛مهربانی ورفتارصمیمانه توام با ادب ؛بامشتری ازوظایف مااست.
**براین باوریم که وقت مشتری بسیاربا ارزش است ودرارائه خدمت به مشتریان؛وقت شناسی دقت وسرعت درعمل را رعایت کرده تا ازاتلاف وقت آنان جلوگیری نماییم.
**براین باوریم که رضایت وخشنودی مشتری ما یه رضایت وخشنودی ما است؛ لذادرجلب رضایت مشتری تلاش خواهیم کرد.
**بر این باوریم که جایگاه واعتبارصندوق وکارکنان ان لازم وملزوم یکدیگرند واین اعتباررابطه مستقیم بااعتماد واطمینان مشتری نسبت به ما دارد؛ لذا امادگی داریم بااشتیاق ؛ جدیت واراده ای قوی برای جلب اطمینان واعتماد مشتری وارباب رجوع خدمات بهینه ارائه نماییم.
**براین باوریم که اموزش حرف ای ؛ نواوری وابتکارازضروریات شغلی مااست؛ لذا درکسب دانش وتجربه وابتکارات بانکداری اسلامی کوتاهی نخواهیم کرد.
**براین باوریم که برای ارائه خدمت بیشتروبهترتسریع وتسهیل لازم است واین مهم با ََایجاد بسترلازم برای بانکداری الکترونیکی میسر است ؛ لذا تمام تلاش خودرا برای فراگیری دانش بانکداری الکترونیکی بکارخواهیم بست.